Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Daverend;

DaverendDaverend, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51722364;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Daverend een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Daverend, in relatie tot de opdrachtgever, met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten alsmede de uitvoering van werkzaamheden door Daverend. Daverend houdt zich onder meer – doch niet uitsluitend – bezig met het ontwerpen en realiseren van websites, branding, zoekmachineoptimalisatie, project begeleiding, alsmede het adviseren over en het ontwikkelen van strategieën op het gebied van online marketing voor opdrachtgevers.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aan Daverend verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen Daverend en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Daverend behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging en/of aanvulling.
 5. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Elke offerte en prijsopgave door Daverend moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd en is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, e.d., verstrekt door of vanwege de opdrachtgever, tenzij in de offerte of prijsopgave uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Tussen Daverend en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte of prijsopgave schriftelijk of per e-mail accepteert, tenzij Daverend na dat tijdstip verklaart dat zij de offerte of prijsopgave geen gestand doet.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Daverend en opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door partijen.
 4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Daverend binden haar niet.
 5. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. Daverend is bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten.
 6. Bij de uitvoering van de overeenkomst door Daverend zijn geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties toegestaan.
 7. Eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever is niet rechtsgeldig, tenzij Daverend zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Daverend zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Daverend is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door (een) derde(n) indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daverend aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Daverend worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Daverend zijn verstrekt, heeft Daverend het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Daverend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Daverend is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Daverend kenbaar was.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Daverend de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Daverend of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. Een eenmalige opdracht of een opdracht met een vaste looptijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Opdrachten zonder vaste looptijd kunnen worden opgezegd tegen het eind van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Daverend heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Daverend onderhouden worden.
 3. Daverend heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Daverend gesloten overeenkomst.
 4. Daverend heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige vergoeding van schade.

Artikel 6. Levering en levertijd

 1. Daverend gaat na ontvangst van de benodigde gegevens verstrekt door de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. De termijn waarbinnen diensten en/of werkzaamheden dienen te worden voltooid (de levertijd) is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig opgedragen diensten en/of werkzaamheden niet tijdig en/of niet correct worden uitgevoerd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 3. Als tijdstip van levering van diensten en werkzaamheden geldt het moment dat die diensten en/of werkzaamheden, onbelangrijke onderdelen daargelaten, gereed zijn en Daverend aan de opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.
 4. De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht Daverend onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Daverend alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij haar een termijn van minimaal veertien (14) dagen wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. In geval Daverend in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder andere aanspraken, zoals tot vergoeding van schade. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden geretourneerd, zonder vergoeding van rente.
 6. Een op de overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is door Daverend niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van een niet aan haar toerekenbare tekortkoming.
 7. De door Daverend vervaardigde producten worden op een nader aan te duiden wijze aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 7. Risico en eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de door Daverend geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan, dadelijk nadat de zaken en/of diensten c.q. werkzaamheden zijn geleverd.
 2. Daverend behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken en producten voor, totdat al haar vorderingen op de opdrachtgever ter zake van de door Daverend ingevolge de betreffende overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten diensten c.q. werkzaamheden, alsmede ter zake van tekort schieten zijdens de opdrachtgever in de nakoming van de betreffende overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.
 3. Daverend is gerechtigd om, indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de opdrachtgever aanwezige zaken en/of producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever Daverend onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is uitsluitend Daverend de rechthebbende met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten betreffende zaken die in het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld en (de resultaten van) diensten c.q. werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst zijn verricht. De opdrachtgever vrijwaart Daverend voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten en zal aan haar alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.
 2. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Daverend eraan meewerken en al het nodige doen om de in het vorige lid van dit artikel bedoelde rechten ten behoeve van Daverend te vestigen en/of te bekrachtigen.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken en (resultaten van) diensten c.q. werkzaamheden geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart Daverend voor alle aanspraken te dezer zake en zal aan haar alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.
 4. De opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Daverend heeft voldaan.
 5. Daverend behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Geheimhouding en eigendom

 1. Daverend is en blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, alsmede de mededelingen, gegevens en opgaven, technische beschrijvingen, berekeningen en modellen e.d. die door Daverend in het kader van de offerte, prijsopgave of de overeenkomst zijn verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Daverend wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn.
 2. Al hetgeen voor – en in opdracht van – de opdrachtgever door Daverend is vervaardigd, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Daverend niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 3. De opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van de Daverend, die door of vanwege Daverend in het kader van de offerte, prijsopgave of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht. Gebruik van deze bedrijfsinformatie en/of knowhow voor promotiedoeleinden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daverend niet toegestaan.

Artikel 10. Tarieven

 1. De door Daverend opgegeven en/of de overeengekomen prijzen zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en heffingen.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Daverend minimaal 30 dagen van tevoren aan de opdrachtgever bekendgemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 11. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de overeengekomen prijs door de opdrachtgever plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. In het geval de opdrachtgever ter zake  van de uitvoering van de overeenkomst op Daverend aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
 4. Indien Daverend goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Daverend gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Daverend heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft verricht, of deze zekerheid heeft gesteld.
 5. Indien de opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Daverend verder toekomende rechten.
 6. De kosten, zowel in als buiten rechte, die Daverend maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet- behoorlijke nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de opdrachtgever aan Daverend te worden vergoed.
 7. Gedurende de periode dat de opdrachtgever in verzuim is, is Daverend gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Eventuele schade die gedurende deze periode ontstaat is niet voor rekening van Daverend.
 8. Ingeval het gefactureerde bedrag naar het oordeel van de opdrachtgever onjuist is, dient hij onverwijld, doch binnen uiterlijk veertien (14) dagen na facturering Daverend hiervan op de hoogte te stellen. Daverend zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden.

Artikel 12. Reclamering

 1. De opdrachtgever heeft gedurende veertien (14) dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en / of diensten c.q. werkzaamheden te melden aan Daverend, waarna laatstgenoemde deze gebreken in overleg met de opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Daverend binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
  Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken aan het geleverde – dan wel andere aan de opdrachtgever toe te rekenen gebreken – worden uitdrukkelijk niet verstaan onder gebreken in de zin van dit artikel.
 2. Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Daverend uit hoofde van een overeenkomst is beperkt tot de nakoming van  de in de overeenkomst omschreven verplichtingen. Daverend is slechts aansprakelijk ingeval zij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen en voorts pas nadat zij door de opdrachtgever in gebreke is gesteld met inachtneming van een redelijke termijn.
 2. De aansprakelijkheid van Daverend is in alle gevallen beperkt tot het voor de betreffende overeenkomst geldende factuurbedrag.
 3. De aansprakelijkheid van Daverend uit hoofde van de overeenkomst strekt zich nimmer uit tot gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 4. De in bovenstaande leden voor Daverend zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt. Deze beperkingen respectievelijk uitsluitingen gelden echter niet voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurders persoonlijk.
 5. Daverend is nimmer aansprakelijk voor (onderdelen van) ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen en werkwijzen die door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven, noch voor eventueel door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel voorgeschreven materialen, materieel of hulpmiddelen. Daverend is niet gehouden deze (onderdelen van) ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen, werkwijzen, materialen, materieel en hulpmiddelen te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daverend is evenmin aansprakelijk voor gebreken, die het directe of indirecte gevolg zijn van door de opdrachtgever zelf of anderen uitgevoerde (advies)werkzaamheden, die niet tot het werk of de diensten c.q. werkzaamheden van Daverend behoren.
 6. Mocht Daverend door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor zij ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, dan is de opdrachtgever verplicht Daverend voor dergelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en haar schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor haar daardoor mochten ontstaan.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Daverend onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Daverend of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van Daverend.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Daverend het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te beëindigen, zonder dat Daverend tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 15. Buitengebruikstelling

 1. Daverend heeft het recht aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Daverend niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Daverend zal de opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. Buitengebruikstelling door Daverend schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan op het moment dat de opdrachtgever binnen een door Daverend gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen tegenover Daverend is nagekomen.

Artikel 17. Privacy policy

 1. Daverend zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken, tenzij zij daar op grond van de wet of de overeenkomst toe gehouden is.
 2. Daverend heeft haar privacy-policy ten opzichte van opdrachtgevers neergelegd in een document genaamd ‘Privacy Policy Daverend’.

Artikel 18. Referenties

 1. Daverend is gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar geleverde (eind)producten en verrichte diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Daverend is gerechtigd een discrete verwijzing te plaatsen naar haar website of social media- kanalen op een opgeleverde website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19. Algemeen

 1. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, ten einde een vervangende regeling te treffen.
 2. Daverend noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit een tussen partijen gesloten overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 3. Op het moment dat dit nodig mocht blijken, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke instemming van beide partijen worden doorgevoerd.

Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechtbank Breda, tenzij Daverend uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.
 2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Maak van uw onderneming een online succes

Follow Us:
Help & Support

Daverend  © 2023. Alle rechten voorbehouden.